Проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" щодо притягнення до відповідальності за порушення законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів".

Пон, 21/09/2015 - 12:45

Проект Закону передбачає, що:

 • розмір штрафу визначається державним інспектором з урахуванням різних обставин (категорія ризику щодо безпечності харчового продукту; кількість правопорушень у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, вчинених оператором ринку за останні 3 роки; наявність та кількість потерпілих, яким правопорушенням заподіяно шкоду; розмір шкоди, завданої правопорушенням; визнання оператором ринку факту вчинення ним правопорушення) та зазначається у протоколі про правопорушення;
 • обґрунтованість протоколу про правопорушення та рішення про зупинення виробництва та/або обігу харчових продуктів повинна бути підтверджена адміністративним судом у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України;
 • не пізніше наступного дня після складання протоколу компетентний орган зобов’язаний звернутися до адміністративного суду з адміністративним позовом про підтвердження обґрунтованості протоколу про правопорушення (особливості провадження за такими позовами наразі встановлено статтею 183‑6 Кодексу адміністративного судочинства України);
 • штраф, встановлений Законом України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", підлягає сплаті (стягненню) після підтвердження судом обґрунтованості протоколу про правопорушення;
 • експлуатаційний дозвіл ану-люється на загальних підставах, встановлених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", а також якщо протягом останніх дванадцяти місяців стосовно оператора ринку прийнято два рішення про зупинення виробництва та/або обігу харчових продуктів, обґрунтова-ність яких підтверджена постановами адміністративного суду (спеціальна підстава анулювання, можливість встановлення якої законом передбачено нормою абзацу восьмого частини сьомої статті 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності");
 • дія експлуатаційного дозволу припиняється через п'ять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання (можливість встановлення спеціального строку припинення дії документа дозвільного характеру після його анулювання передбачено нормою абзацу десятого частини сьомої статті 4‑1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності");
 • якщо правопорушення у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, відповідальність за яке встановлено пунктами 2-6, 8, 9 частини першої статті 64 цього Закону (правопорушення, що, як правило, не становлять безпосередньої загрози для життя чи здоров'я людини), вчинено оператором ринку за останні 3 роки вперше, державний інспектор обмежує-ться видачею оператору ринку припису щодо усунення порушень вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів (протокол про правопорушення при цьому не складається).

Аналіз впливу на галузь 

Стратегічною метою проекту Закону є забезпечення безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.

Ця мета включає в себе наступні цілі державного регулювання:

 • встановлення механізму притягнення до відпо-відальності операторів ринку, який враховує баланс інтересів суспільства (споживачів), пов'язаних з отриманням безпечних харчових продуктів, та інтересів операторів ринку, пов'яза-них із недопущенням безпідставного та невиправданого з точки зору захисту життя або здоров'я людини втручан-ня держави в їх господарську діяльність;
 • застосування до операторів ринку заходів відповідальності, які є необхідними та достат-німи для унеможливлення навмисного повторення ними відповідної протиправної поведінки у майбутньому;
 • встановлення критеріїв визначення розміру штрафу, що дозволятиме у кожному конкретному випадку призначити найбільш справедливе покарання з точки зору суспільної небезпечності відповідного право-порушення та з точки зору превентивних заходів;
 • вдосконалення меха-нізму, який надає можливість оператору ринку, що вперше вчинив правопорушення з невисоким ступенем загрози для здоров'я людини, виправити помилку без сплати відповідного штрафу.

Рекомендації щодо реагування 

-

Етап обговорення: На обговоренні в МінАПП з 08.09.2015 до 08.10.2015.

Етап голосування: -

Етап виконання: -